четвъртък, 3 май 2018 г.

Време е за малко истини...

Предвид яростните нападки на Кристияна Тодорова, Георги Пичуров и други представители на Нормална държава, че г-жа Иванчева предала каузата при блок 70 се налага да кажем каква е истината.


Всъщност при бл. 70 няма една, а цели пет реституции.

Три от реституциите са извършени след съдебни решения. 
Първото Решение, на СГС по адм. д. №3572/1999г., отменява Заповед №РД 64-42/04.02.99г. на Кмета на район “Младост”, с която той е отказал възстановяването на собствеността върху имот пл. №3129, кв. 27 и кв. 30 по регулационния план на “Младост-1”. Решението е подлежало на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок, но не е обжалвано. Този срок е преклузивен, което означава, че след изтичането му правото на иск на заинтересованите лица относно този имот се погасява. В момента който и да е кмет на район “Младост” няма право на иск за тази реституция.

Второто Решение, на СГС по а. х. дело №3676/1999г., отменява Заповед №РД-64-104/27.04.99г. на Кмета на район “Младост”, с която е отказано възстановяването на собствеността върху имот №3132, кв. 27 по плана на ж.к. “Младост-1”. Отново това решение на СГС не е обжалвано в 14-дневен срок, влязло е в сила и е погасило правото на кмета да предяви иск за тази реституция.

Третото решение, на ВАС по дело №МПРН 83/1999 г., отменява Решение №2479/39 от 25.09.98г. на ПК “Студентска”, с което тя отказва да възстанови собствеността на ищеца. Тук същественото е, че вместо да задължи поземлената комисия да излезе с ново решение, ВАС сам решава да възстанови собствеността. Следователно за да се оспори тази реституция трябва да се оспори решението на ВАС, което не подлежи на обжалване!

За тези три реституции няма никакви шансове да се стигне дори до разглеждане на делото по същество, защото искът ще бъде недопустим.

Няма основания да се водят дела за останалите две реституции поради липса на каквито и да е документални доказателства за незаконосъобразност. При завеждане на дело ще бъде поискана парична гаранция от съда в размер на % от данъчната оценка на имота. Това са няколко десетки хиляди лева, с които района не разполага.

При бл. 70 е предвидено застрояване с още 4 блока. Все още не е извършено уреждането на сметки по регулация по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, поради което г-жа Иванчева даде отрицателно становище, че не е съгласна да продава/заменя общинска земя. След заплахи за съдебни дела от страна на инвеститорите, ако не се съгласи да им даде общинските части, в крайна сметка бе постигнато съгласие няколко блока да бъдат преместени на неконфликтни места, чрез замяна с общински имоти. Прави се всичко възможно останалите 4 блока да бъдат преместени.

Няма коментари:

Публикуване на коментар